Code nhúng lấy giá coin fetch đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá fetch

Demo widget giá coin fetch nhúng vào website