Code nhúng lấy giá coin everex đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá everex

Demo widget giá coin everex nhúng vào website