Code nhúng lấy giá coin ethereum-classic đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá ethereum-classic

Demo widget giá coin ethereum-classic nhúng vào website