Code nhúng lấy giá coin erc20 đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá erc20

Demo widget giá coin erc20 nhúng vào website