Code nhúng lấy giá coin epic-cash đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá epic-cash

Demo widget giá coin epic-cash nhúng vào website