Code nhúng lấy giá coin efinity đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá efinity

Demo widget giá coin efinity nhúng vào website