Code nhúng lấy giá coin digixdao đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá digixdao

Demo widget giá coin digixdao nhúng vào website