Code nhúng lấy giá coin digibyte đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá digibyte

Demo widget giá coin digibyte nhúng vào website