Code nhúng lấy giá coin cream-finance đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá cream-finance

Demo widget giá coin cream-finance nhúng vào website