Code nhúng lấy giá coin coinex-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá coinex-token

Demo widget giá coin coinex-token nhúng vào website