Code nhúng lấy giá coin cindicator đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá cindicator

Demo widget giá coin cindicator nhúng vào website