Code nhúng lấy giá coin chainlink đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá chainlink

Demo widget giá coin chainlink nhúng vào website