Code nhúng lấy giá coin centrality đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá centrality

Demo widget giá coin centrality nhúng vào website