Code nhúng lấy giá coin celer-network đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá celer-network

Demo widget giá coin celer-network nhúng vào website