Code nhúng lấy giá coin bridge-mutual đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bridge-mutual

Demo widget giá coin bridge-mutual nhúng vào website