Code nhúng lấy giá coin bnb đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bnb

Demo widget giá coin bnb nhúng vào website