Code nhúng lấy giá coin blockv đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá blockv

Demo widget giá coin blockv nhúng vào website