Code nhúng lấy giá coin bitforex-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bitforex-token

Demo widget giá coin bitforex-token nhúng vào website