Code nhúng lấy giá coin bifrost đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bifrost

Demo widget giá coin bifrost nhúng vào website