Code nhúng lấy giá coin betu đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá betu

Demo widget giá coin betu nhúng vào website