Code nhúng lấy giá coin bastion-protocol đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bastion-protocol

Demo widget giá coin bastion-protocol nhúng vào website