Code nhúng lấy giá coin ardor đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá ardor

Demo widget giá coin ardor nhúng vào website