Code nhúng lấy giá coin amo-coin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá amo-coin

Demo widget giá coin amo-coin nhúng vào website