Code nhúng lấy giá coin airswap đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá airswap

Demo widget giá coin airswap nhúng vào website