Code nhúng lấy giá coin adventure-gold đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá adventure-gold

Demo widget giá coin adventure-gold nhúng vào website