Code nhúng lấy giá coin adapad đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá adapad

Demo widget giá coin adapad nhúng vào website