Code nhúng lấy giá coin bitcoin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá bitcoin

Demo widget giá coin bitcoin nhúng vào website